دانش آموختگان دانشگاه

سال ورود رشته تحصیلی مقطع نام خانوادگی نام شماره دانشجو
1387 مهندسی برق - الکترونیک کارشناسی غارسی محسن 8702713
1392 مهندسی برق - الکترونیک گرایش تکنولوژی نیمه هادی کارشناسی ارشد غارسی محسن 9204954
1389 مهندسی عمران - عمران کارشناسی غاضری شهاب 8918063
1392 مهندسی عمران - سازه های دریایی کارشناسی ارشد غالبی علی 9204964
1387 مهندسی برق دکتری تخصیصی غایب لو عباس 8700976
1388 مهندسی صنایع دکتری تخصیصی غایب لو سیما 8819856
1386 مهندسی سیستم های انرژی کارشناسی ارشد غایبی هادی 8603874
1367 مهندسی برق - الکترونیک کارشناسی غباری سعیدرضا 6701043
1386 مهندسی کامپیوتر - نرم افزار کارشناسی غباری فاطمه 8612193
1387 شیمی گرایش شیمی آلی کارشناسی ارشد غبرائی المیرا 8705084

1 2 3 ... 26 بعدی