'لیست دانش آموختگان همه ی مقاطع - حرف 'غ


نام رشته تحصیلی مقطع شماره دانشجو نام نام خانوادگی
مهندسی برق - الکترونیک کارشناسی 8702713 محسن غارسی
مهندسی عمران - عمران کارشناسی 8918063 شهاب غاضری
مهندسی عمران - سازه های دریایی کارشناسی ارشد 9204964 علی غالبی
مهندسی برق دکتری تخصصی 8700976 عباس غایب لو
مهندسی صنایع دکتری تخصصی 8819856 سیما غایب لو
مهندسی سیستم های انرژی کارشناسی ارشد 8603874 هادی غایبی
مهندسی برق - الکترونیک کارشناسی 6701043 سعیدرضا غباری
مهندسی کامپیوتر - نرم افزار کارشناسی 8612193 فاطمه غباری
شیمی گرایش شیمی آلی دکتری تخصصی 9022316 المیرا غبرائی
شیمی گرایش شیمی آلی کارشناسی ارشد 8705084 المیرا غبرائی

1 2 3 ... 24 بعدی