دانش آموختگان دانشگاه

سال ورود رشته تحصیلی مقطع نام خانوادگی نام شماره دانشجو
1387 مهندسی صنایع - تجزیه وتحلیل سیستمها کارشناسی قائدی مانی 8705493
1394 مدیریت کسب و کار (MBA) کارشناسی ارشد قائدی پور فرناز 9409624
1389 مهندسی صنایع کارشناسی قائم مقامی سیدعلی 8912013
1376 مهندسی برق - مخابرات کارشناسی ارشد قائم مقامی عراقی غلامرضا 7606984
1387 مهندسی مکانیک-تبدیل انرژی کارشناسی ارشد قائم ملکی حسن 8702184
1380 مهندسی مکانیک-حرارت سیالات کارشناسی قائمی فرشاد 8003933
1388 مهندسی کامپیوتر - سخت افزار کارشناسی قائمی سیده گل سانا 8811143
1389 مهندسی عمران - راه وترابری کارشناسی ارشد قائمی سیدعلی 8903164
1392 مهندسی عمران - آب گرایش هیدرولیک کارشناسی ارشد قائمی اسماعیل 9205364
1392 مهندسی عمران - سیستم اطلاعات جغرافیایی کارشناسی ارشد قائمی زینب 9205374

1 2 3 ... 80 بعدی