دانش آموختگان دانشگاه

سال ورود رشته تحصیلی مقطع نام خانوادگی نام شماره دانشجو
1391 مهندسی برق - مخابرات کارشناسی گیلانی عاطفه 9117553
1385 مهندسی مکانیک-طراحی کاربردی کارشناسی ارشد گیلکی مهدی 8504964
1369 مهندسی عمران - سازه هیدرولیکی کارشناسی ارشد گیوه چی محمد 6907364
1376 مهندسی مکانیک-طراحی جامدات کارشناسی گیوه چی یزدی محمد 7605273
1364 مهندسی برق - الکترونیک کارشناسی گیوه چیان علی 6402443
1386 مهندسی عمران - عمران کارشناسی گیوه کش مقدم پوریا 8606723
1385 مهندسی برق - قدرت کارشناسی گیوه کی کامیاب 8510823
1385 مهندسی کامپیوتر - سخت افزار کارشناسی گیوه کی کامیار 8510833
1366 شیمی کاربردی کارشناسی گیوی ازیتا 6606983

قبلی 1 ... 25 26 27