دانش آموختگان دانشگاه

سال ورود رشته تحصیلی مقطع نام خانوادگی نام شماره دانشجو
1374 مهندسی مکانیک-طراحی کاربردی کارشناسی ارشد گرامی حامد 7405414
1375 مهندسی مکانیک-حرارت سیالات کارشناسی گرامی شهروز 7503203
1385 مهندسی سیستم های انرژی کارشناسی ارشد گرامی سینا 8504884
1385 شیمی کاربردی کارشناسی گرامی نرگس 8510763
1389 مهندسی برق - کنترل کارشناسی ارشد گرامی امید 8905334
1384 مهندسی کامپیوتر - سخت افزار کارشناسی گرامی مقدم سامان 8410173
1379 مهندسی برق - مخابرات کارشناسی گرانپایه عزیزاله 7902563
1364 مهندسی برق - الکترونیک کارشناسی گرانفر محمد 6402203
1369 ریاضی تحقیق در عملیات کارشناسی گرانمایه کاشانی احمد 6906743
1386 مهندسی عمران - سازه کارشناسی ارشد گراوند بهرام 8602294

قبلی 1 2 3 ... 29 بعدی