دانش آموختگان دانشگاه

سال ورود رشته تحصیلی مقطع نام خانوادگی نام شماره دانشجو
1388 مهندسی عمران - سازه/آموزش محور کارشناسی ارشد گائینی جواد 8800454
1392 فیزیک کارشناسی گائینی شقایق 9217643
1389 مهندسی صنایع کارشناسی گازری هیربد 8912553
1379 فیزیک کارشناسی گالستیان پور دوین 7905993
1388 مهندسی عمران - سازه های دریایی کارشناسی ارشد گتمیری مجید 8800074
1386 مهندسی برق - کنترل کارشناسی گدازگر زینب 8609573
1388 مهندسی برق - قدرت کارشناسی گدازگر روح الله 8812623
1391 مهندسی برق - کنترل کارشناسی گرائلی آوا 9117493
1366 مهندسی برق - الکترونیک کارشناسی گراگوسیان حملت 6602583
1373 مهندسی عمران - آب کارشناسی گرامی پروانه 7301533

1 2 3 ... 29 بعدی