'لیست دانش آموختگان همه ی مقاطع - حرف 'گ


نام رشته تحصیلی مقطع شماره دانشجو نام نام خانوادگی
مهندسی عمران - سازه/آموزش محور کارشناسی ارشد 8800454 جواد گائینی
مهندسی عمران - نقشه برداری کارشناسی 6605173 محسن گازر
فیزیک کارشناسی 7905993 دوین گالستیان پور
مهندسی عمران - سازه های دریایی کارشناسی ارشد 8800074 مجید گتمیری
مهندسی برق - کنترل کارشناسی 8609573 زینب گدازگر
مهندسی برق - الکترونیک کارشناسی 6602583 حملت گراگوسیان
شیمی کاربردی کارشناسی 8510763 نرگس گرامی
مهندسی برق - کنترل کارشناسی ارشد 8905334 امید گرامی
مهندسی سیستم های انرژی کارشناسی ارشد 8504884 سینا گرامی
مهندسی عمران - آب کارشناسی 7301533 پروانه گرامی

1 2 3 ... 26 بعدی