دانش آموختگان دانشگاه

سال ورود رشته تحصیلی مقطع نام خانوادگی نام شماره دانشجو
1378 فیزیک کارشناسی عابد فاطمه 7806273
1389 مهندسی عمران - عمران کارشناسی عابد فاطمه 8911153
1375 مهندسی صنایع - تولید صنعتی کارشناسی عابدحلیم رفتار سهیل 7505003
1369 شیمی کاربردی کارشناسی عابدزاده کلهرودی مازیار 6906263
1385 مهندسی صنایع - تجزیه وتحلیل سیستمها کارشناسی عابدزاری محله آسا 8515523
1390 ریاضیات و کاربردها کارشناسی عابدطرئی رضا 9013963
1386 مهندسی مکانیک کارشناسی عابدلو ابراهیم 8610743
1391 مهندسی مکاترونیک کارشناسی ارشد عابدلو ابراهیم 9106024
1375 مهندسی برق - قدرت کارشناسی عابدنیا علیرضا 7501773
1374 مهندسی صنایع - تولید صنعتی کارشناسی عابدی محمود 7404583

1 2 3 ... 149 بعدی