دانش آموختگان دانشگاه

سال ورود رشته تحصیلی مقطع نام خانوادگی نام شماره دانشجو
1385 مهندسی مکانیک-طراحی کاربردی کارشناسی ارشد دائمی مهدی 8502134
1387 مهندسی مواد-شناسایی و انتخاب موادمهندسی کارشناسی ارشد دائمی نگار 8702704
1375 مهندسی صنایع - تولید صنعتی کارشناسی داجر محسن 7504903
1377 مهندسی مکانیک-طراحی جامدات کارشناسی داد رس ریحانه 7704673
1384 مهندسی کامپیوتر - سخت افزار کارشناسی دادار مهتاب 8407953
1389 مهندسی مکانیک-تبدیل انرژی کارشناسی ارشد داداش بکی حسن کیاده محمدهادی 8902534
1365 مهندسی مکانیک-طراحی جامدات کارشناسی داداش زاده مسعود 6506893
1384 مهندسی عمران - محیط زیست کارشناسی ارشد داداش زاده اهری داریوش 8405684
1374 مهندسی برق - قدرت کارشناسی داداش علی ها مهدی 7400693
1378 مهندسی برق - کنترل کارشناسی داداشی شیرین 7801333

1 2 3 ... 69 بعدی