دانش آموختگان دانشگاه

سال ورود رشته تحصیلی مقطع نام خانوادگی نام شماره دانشجو
1385 مهندسی مکانیک-طراحی کاربردی کارشناسی ارشد چابکی حمیدرضا 8501544
1391 مهندسی عمران - عمران کارشناسی چابکی مهسا 9114183
1377 مهندسی عمران - سازه کارشناسی ارشد چابکی خیابانی علیرضا 7708174
1380 مهندسی عمران - سازه دکتری تخصیصی چابکی خیابانی علیرضا 8009896
1383 شیمی گرایش شیمی آلی کارشناسی ارشد چادگانی فاطمه 8307104
1376 شیمی گرایش شیمی فیزیک کارشناسی ارشد چادله حمید 7607744
1393 مهندسی عمران - نقشه برداری گرایش ژئودزی کارشناسی ارشد چاشنی دل رضا 9304044
1391 مهندسی مکانیک کارشناسی چاهستانی بهنام 9114193
1386 مهندسی برق - قدرت کارشناسی چاواری حبیب اله 8609033
1368 مهندسی مکانیک-حرارت سیالات کارشناسی چاوشی علی 6804113

1 2 3 ... 11 بعدی