دانش آموختگان دانشگاه

سال ورود رشته تحصیلی مقطع نام خانوادگی نام شماره دانشجو
1378 مهندسی عمران - عمران کارشناسی با هنر رودی ناصر 7803353
1394 مهندسی مواد-شناسایی و انتخاب موادمهندسی/آموزش محور کارشناسی ارشد بائی لاشکی سلاله 9414394
1385 شیمی کاربردی کارشناسی بااوسی لیلا 8506883
1389 شیمی گرایش شیمی آلی کارشناسی ارشد بااوسی لیلا 8917584
1393 مهندسی مواد-شناسایی و انتخاب موادمهندسی کارشناسی ارشد باب الحوائجی محمدرضا 9302574
1392 مهندسی صنایع - مهندسی صنایع کارشناسی ارشد بابا امیرحسین 9200934
1392 مهندسی مکانیک کارشناسی بابا محمدمهدی 9212973
1377 مهندسی برق - مخابرات کارشناسی بابا زاده امیر 7700873
1391 مهندسی مکاترونیک کارشناسی ارشد بابا قصابها رضا 9101154
1383 مهندسی برق - الکترونیک کارشناسی بابائی آرتا 8300973

1 2 3 ... 130 بعدی