'لیست دانش آموختگان همه ی مقاطع - حرف 'ب


نام رشته تحصیلی مقطع شماره دانشجو نام نام خانوادگی
مهندسی عمران - عمران کارشناسی 7803353 ناصر با هنر رودی
شیمی گرایش شیمی آلی کارشناسی ارشد 8917584 لیلا بااوسی
شیمی کاربردی کارشناسی 8506883 لیلا بااوسی
مهندسی صنایع - مهندسی صنایع کارشناسی ارشد 9200934 امیرحسین بابا
مهندسی برق - مخابرات کارشناسی 7700873 امیر بابا زاده
مهندسی مکاترونیک کارشناسی ارشد 9101154 رضا بابا قصابها
شیمی گرایش شیمی فیزیک کارشناسی ارشد 8704664 محبوبه بابائی
مهندسی برق - الکترونیک کارشناسی 8300973 آرتا بابائی
مهندسی برق - الکترونیک کارشناسی ارشد 9001184 آرزو بابائی
مهندسی برق - قدرت گرایش ماشین های الکتریکی والکترونیک قدرت کارشناسی ارشد 8600584 امید بابائی

1 2 3 ... 115 بعدی