دانش آموختگان دانشگاه

سال ورود رشته تحصیلی مقطع نام خانوادگی نام شماره دانشجو
1384 مهندسی مواد-شناسایی و انتخاب موادمهندسی کارشناسی ارشد آئینه روایی مرتضی 8406064
1391 مهندسی صنایع کارشناسی آئینه وند سروناز 9112713
1393 مهندسی برق - کنترل کارشناسی ارشد آب خفته سارا 9301454
1387 مهندسی صنایع - تجزیه وتحلیل سیستمها کارشناسی آب روش لیلی 8705333
1380 مهندسی مکانیک-تبدیل انرژی کارشناسی ارشد آب روشن حمید 8007774
1391 مهندسی صنایع - مهندسی صنایع/آموزش محور کارشناسی ارشد آب نیکی هادی 9110484
1390 مهندسی عمران - سازه های دریایی کارشناسی ارشد آبائی سیدمسعود 9000034
1388 مهندسی برق - الکترونیک کارشناسی آبائی راد میلاد 8812353
1383 مهندسی مکانیک-حرارت سیالات کارشناسی آبادی فاطمه 8302493
1382 مهندسی برق - الکترونیک کارشناسی آبادیان آرش 8201423

1 2 3 ... 35 بعدی