دانش آموختگان دانشگاه

سال ورود رشته تحصیلی مقطع نام خانوادگی نام شماره دانشجو
1381 مهندسی مکانیک-طراحی جامدات کارشناسی اباذر نژاد بهنام 8104243
1388 شیمی گرایش شیمی معدنی کارشناسی ارشد اباذری رضا 8803794
1389 مهندسی مکانیک کارشناسی اباذری امیرعلی 8907413
1386 مهندسی عمران - عمران کارشناسی اباذریان پیمان 8607273
1369 مهندسی عمران - آب کارشناسی ابایی ارش 6902473
1389 مهندسی مکانیک دکتری تخصیصی ابجدپور آرش 8919196
1387 مهندسی مکانیک-طراحی کاربردی کارشناسی ارشد ابحر حسام 8702774
1391 مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی کارشناسی ارشد ابدالی سارا 9100014
1370 مهندسی برق - الکترونیک کارشناسی ابدی پیوند 7000213
1386 مهندسی عمران - نقشه برداری گرایش فتوگرامتری کارشناسی ارشد ابذل علی 8601424

1 2 3 ... 251 بعدی