'لیست دانش آموختگان همه ی مقاطع - حرف 'ا


نام رشته تحصیلی مقطع شماره دانشجو نام نام خانوادگی
مهندسی مکانیک-طراحی جامدات کارشناسی 8104243 بهنام اباذر نژاد
شیمی گرایش شیمی معدنی کارشناسی ارشد 8803794 رضا اباذری
مهندسی مکانیک کارشناسی 8907413 امیرعلی اباذری
مهندسی عمران - عمران کارشناسی 8607273 پیمان اباذریان
مهندسی عمران - آب کارشناسی 6902473 ارش ابایی
مهندسی عمران - نقشه برداری کارشناسی 8003483 پیام ابتکارنسب
مهندسی مکانیک-طراحی کاربردی کارشناسی ارشد 8702774 حسام ابحر
مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی کارشناسی ارشد 9100014 سارا ابدالی
مهندسی برق - الکترونیک کارشناسی 7000213 پیوند ابدی
مهندسی عمران - نقشه برداری گرایش فتوگرامتری کارشناسی ارشد 8601424 علی ابذل

1 2 3 ... 230 بعدی