دانش آموخته ی مقطع کارشناسی ارشد

9410874


9410874 شماره دانشجو
آرزو نام
مجیدی یل دگرمانی نام خانوادگی
خانم جنسیت
کارشناسی ارشد مقطع
ریاضی محض گرایش جبر رشته تحصیلی
ریاضی محض گروه آموزشی
ریاضی دانشکده
1394 سال ورود
1395/12/23 تاریخ فارغ التحصیلی
پروژه