دانش آموخته ی مقطع کارشناسی ارشد

9409814


9409814 شماره دانشجو
کبری نام
قلندری سنزیقی نام خانوادگی
خانم جنسیت
کارشناسی ارشد مقطع
ریاضی کاربردی گرایش آنالیز عددی/آموزش محور رشته تحصیلی
ریاضی کاربردی گروه آموزشی
ریاضی دانشکده
1394 سال ورود
1395/11/20 تاریخ فارغ التحصیلی