دانش آموخته ی مقطع کارشناسی ارشد

9407854


9407854 شماره دانشجو
علی نام
صیدی نام خانوادگی
آقا جنسیت
کارشناسی ارشد مقطع
ریاضی کاربردی گرایش آنالیز عددی رشته تحصیلی
ریاضی کاربردی گروه آموزشی
ریاضی دانشکده
1394 سال ورود
1396/2/30 تاریخ فارغ التحصیلی
پروژه