دانش آموخته ی مقطع کارشناسی ارشد

9407754


9407754 شماره دانشجو
رحیم نام
صفرپورگوهردانی نام خانوادگی
آقا جنسیت
کارشناسی ارشد مقطع
ریاضی محض گرایش آنالیز رشته تحصیلی
ریاضی محض گروه آموزشی
ریاضی دانشکده
1394 سال ورود
1396/4/10 تاریخ فارغ التحصیلی
پروژه