دانش آموخته ی مقطع کارشناسی ارشد

9404654


9404654 شماره دانشجو
لیلا نام
خاک خسته نام خانوادگی
خانم جنسیت
کارشناسی ارشد مقطع
ریاضی محض گرایش جبر/آموزش محور رشته تحصیلی
ریاضی محض گروه آموزشی
ریاضی دانشکده
1394 سال ورود
1395/11/20 تاریخ فارغ التحصیلی