دانش آموخته ی مقطع کارشناسی ارشد

9403404


9403404 شماره دانشجو
پوریا نام
جعفری نام خانوادگی
آقا جنسیت
کارشناسی ارشد مقطع
ریاضی کاربردی گرایش آنالیز عددی/آموزش محور رشته تحصیلی
ریاضی کاربردی گروه آموزشی
ریاضی دانشکده
1394 سال ورود
1395/11/20 تاریخ فارغ التحصیلی