دانش آموخته ی مقطع کارشناسی ارشد

9402964


9402964 شماره دانشجو
فاطمه نام
پورغلامی نام خانوادگی
خانم جنسیت
کارشناسی ارشد مقطع
ریاضی محض گرایش جبر رشته تحصیلی
ریاضی محض گروه آموزشی
ریاضی دانشکده
1394 سال ورود
1396/4/12 تاریخ فارغ التحصیلی
پروژه