دانش آموخته ی مقطع کارشناسی ارشد

9402784


9402784 شماره دانشجو
آتنا نام
پاک زادیان نام خانوادگی
خانم جنسیت
کارشناسی ارشد مقطع
شیمی گرایش شیمی فیزیک رشته تحصیلی
شیمی فیزیک گروه آموزشی
شیمی دانشکده
1394 سال ورود
1396/6/19 تاریخ فارغ التحصیلی
پروژه