دانش آموخته ی مقطع کارشناسی ارشد

9402224


9402224 شماره دانشجو
سونا نام
باجلان نام خانوادگی
خانم جنسیت
کارشناسی ارشد مقطع
شیمی گرایش شیمی معدنی رشته تحصیلی
شیمی معدنی گروه آموزشی
شیمی دانشکده
1394 سال ورود
1396/6/25 تاریخ فارغ التحصیلی
پروژه