دانش آموخته ی مقطع کارشناسی ارشد

9401804


9401804 شماره دانشجو
مهسا نام
امام جمعه نام خانوادگی
خانم جنسیت
کارشناسی ارشد مقطع
شیمی گرایش شیمی فیزیک رشته تحصیلی
شیمی فیزیک گروه آموزشی
شیمی دانشکده
1394 سال ورود
1396/7/26 تاریخ فارغ التحصیلی
پروژه