دانش آموخته ی مقطع کارشناسی ارشد

9304944


9304944 شماره دانشجو
فروزان نام
خواره نام خانوادگی
خانم جنسیت
کارشناسی ارشد مقطع
شیمی گرایش شیمی فیزیک رشته تحصیلی
شیمی فیزیک گروه آموزشی
شیمی دانشکده
1393 سال ورود
1395/6/30 تاریخ فارغ التحصیلی
پروژه