دانش آموخته ی مقطع کارشناسی ارشد

9302644


9302644 شماره دانشجو
فاطمه نام
باغستانی نام خانوادگی
خانم جنسیت
کارشناسی ارشد مقطع
شیمی-شیمی دارویی رشته تحصیلی
شیمی داروئی گروه آموزشی
شیمی دانشکده
1393 سال ورود
1395/7/17 تاریخ فارغ التحصیلی
پروژه