دانش آموخته ی مقطع کارشناسی ارشد

9219294


9219294 شماره دانشجو
سولماز نام
افضلی نام خانوادگی
خانم جنسیت
کارشناسی ارشد مقطع
مهندسی عمران - سازه رشته تحصیلی
سازه گروه آموزشی
مهندسی عمران دانشکده
1392 سال ورود
1394/11/10 تاریخ فارغ التحصیلی
پروژه