دانش آموخته ی مقطع کارشناسی ارشد

9219284


9219284 شماره دانشجو
سحر نام
اعتباری روزبهانی نام خانوادگی
خانم جنسیت
کارشناسی ارشد مقطع
شیمی گرایش شیمی معدنی رشته تحصیلی
شیمی معدنی گروه آموزشی
شیمی دانشکده
1392 سال ورود
1394/6/31 تاریخ فارغ التحصیلی
پروژه