دانش آموخته ی مقطع کارشناسی ارشد

9219274


9219274 شماره دانشجو
میثم نام
آزادفر نام خانوادگی
آقا جنسیت
کارشناسی ارشد مقطع
مهندسی هوافضا-مکانیک پرواز رشته تحصیلی
دینامیک پروازوکنترل گروه آموزشی
مهندسی هوافضا دانشکده
1392 سال ورود
1394/6/15 تاریخ فارغ التحصیلی