دانش آموخته ی مقطع کارشناسی

9214403


9214403 شماره دانشجو
طراوت نام
خدائی نام خانوادگی
خانم جنسیت
کارشناسی مقطع
مهندسی مواد-متالورژی صنعتی رشته تحصیلی
متالورژی صنعتی گروه آموزشی
مهندسی و علم مواد دانشکده
1392 سال ورود
1396/5/7 تاریخ فارغ التحصیلی
پروژه