دانش آموخته ی مقطع کارشناسی ارشد

9203864


9203864 شماره دانشجو
مارال نام
شاد نام خانوادگی
خانم جنسیت
کارشناسی ارشد مقطع
ریاضی کاربردی گرایش آنالیز عددی رشته تحصیلی
ریاضی کاربردی گروه آموزشی
ریاضی دانشکده
1392 سال ورود
1394/11/26 تاریخ فارغ التحصیلی
پروژه