دانش آموخته ی مقطع کارشناسی ارشد

9203564


9203564 شماره دانشجو
امین نام
ساری نام خانوادگی
آقا جنسیت
کارشناسی ارشد مقطع
مهندسی مواد-شناسایی و انتخاب موادمهندسی رشته تحصیلی
شناسائی و انتخاب مواد مهندسی گروه آموزشی
مهندسی و علم مواد دانشکده
1392 سال ورود
1394/8/18 تاریخ فارغ التحصیلی
پروژه