دانش آموخته ی مقطع کارشناسی ارشد

9203324


9203324 شماره دانشجو
محمدرضا نام
روشن ضمیر نام خانوادگی
آقا جنسیت
کارشناسی ارشد مقطع
مهندسی مواد-شناسایی و انتخاب موادمهندسی رشته تحصیلی
شناسائی و انتخاب مواد مهندسی گروه آموزشی
مهندسی و علم مواد دانشکده
1392 سال ورود
1394/11/27 تاریخ فارغ التحصیلی
پروژه