دانش آموخته ی مقطع کارشناسی ارشد

9203004


9203004 شماره دانشجو
سیدکاوه نام
رحمتی جیرنده نام خانوادگی
آقا جنسیت
کارشناسی ارشد مقطع
مهندسی مواد-شناسایی و انتخاب موادمهندسی/آموزش محور رشته تحصیلی
شناسائی و انتخاب مواد مهندسی گروه آموزشی
مهندسی و علم مواد دانشکده
1392 سال ورود
1394/5/8 تاریخ فارغ التحصیلی