دانش آموخته ی مقطع کارشناسی ارشد

9201984


9201984 شماره دانشجو
عماد نام
حدادی قهساره نام خانوادگی
آقا جنسیت
کارشناسی ارشد مقطع
مهندسی مواد-شناسایی و انتخاب موادمهندسی رشته تحصیلی
شناسائی و انتخاب مواد مهندسی گروه آموزشی
مهندسی و علم مواد دانشکده
1392 سال ورود
1394/9/14 تاریخ فارغ التحصیلی
پروژه