دانش آموخته ی مقطع کارشناسی ارشد

9201654


9201654 شماره دانشجو
مینا نام
جبلیان نام خانوادگی
خانم جنسیت
کارشناسی ارشد مقطع
شیمی گرایش شیمی تجزیه رشته تحصیلی
شیمی تجزیه گروه آموزشی
شیمی دانشکده
1392 سال ورود
1394/11/28 تاریخ فارغ التحصیلی
پروژه