دانش آموخته ی مقطع کارشناسی ارشد

9201414


9201414 شماره دانشجو
حمیدرضا نام
پیچکا نام خانوادگی
آقا جنسیت
کارشناسی ارشد مقطع
مهندسی مواد-شناسایی و انتخاب موادمهندسی رشته تحصیلی
شناسائی و انتخاب مواد مهندسی گروه آموزشی
مهندسی و علم مواد دانشکده
1392 سال ورود
1394/11/28 تاریخ فارغ التحصیلی
پروژه