دانش آموخته ی مقطع کارشناسی ارشد

9201344


9201344 شماره دانشجو
اکرم نام
پناهی درچه نام خانوادگی
خانم جنسیت
کارشناسی ارشد مقطع
شیمی-شیمی دارویی رشته تحصیلی
شیمی داروئی گروه آموزشی
شیمی دانشکده
1392 سال ورود
1394/6/14 تاریخ فارغ التحصیلی
پروژه