دانش آموخته ی مقطع کارشناسی ارشد

9201304


9201304 شماره دانشجو
معصومه نام
پروازی ایزدی نام خانوادگی
خانم جنسیت
کارشناسی ارشد مقطع
شیمی گرایش شیمی معدنی رشته تحصیلی
شیمی معدنی گروه آموزشی
شیمی دانشکده
1392 سال ورود
1395/10/12 تاریخ فارغ التحصیلی
پروژه