دانش آموخته ی مقطع کارشناسی ارشد

9201264


9201264 شماره دانشجو
زهرا نام
بیگدلی نام خانوادگی
خانم جنسیت
کارشناسی ارشد مقطع
شیمی-شیمی دارویی رشته تحصیلی
شیمی داروئی گروه آموزشی
شیمی دانشکده
1392 سال ورود
1394/10/7 تاریخ فارغ التحصیلی
پروژه