دانش آموخته ی مقطع کارشناسی ارشد

9201234


9201234 شماره دانشجو
نازنین زهرا نام
بیات نام خانوادگی
خانم جنسیت
کارشناسی ارشد مقطع
مهندسی مواد-شناسایی و انتخاب موادمهندسی رشته تحصیلی
شناسائی و انتخاب مواد مهندسی گروه آموزشی
مهندسی و علم مواد دانشکده
1392 سال ورود
1394/11/26 تاریخ فارغ التحصیلی
پروژه