دانش آموخته ی مقطع کارشناسی ارشد

9201174


9201174 شماره دانشجو
مرضیه نام
بهادری نام خانوادگی
خانم جنسیت
کارشناسی ارشد مقطع
شیمی گرایش شیمی فیزیک/آموزش محور رشته تحصیلی
شیمی فیزیک گروه آموزشی
شیمی دانشکده
1392 سال ورود
1394/11/24 تاریخ فارغ التحصیلی