دانش آموخته ی مقطع کارشناسی ارشد

9201094


9201094 شماره دانشجو
مرتضی نام
بشیرپور نام خانوادگی
آقا جنسیت
کارشناسی ارشد مقطع
مهندسی عمران - سنجش از دور رشته تحصیلی
سنجش از دور گروه آموزشی
مهندسی نقشه برداری دانشکده
1392 سال ورود
1394/11/25 تاریخ فارغ التحصیلی
پروژه