دانش آموخته ی مقطع کارشناسی ارشد

9201004


9201004 شماره دانشجو
اسفندیار نام
باقلانی نام خانوادگی
آقا جنسیت
کارشناسی ارشد مقطع
مهندسی هوافضا-مکانیک پرواز رشته تحصیلی
دینامیک پروازوکنترل گروه آموزشی
مهندسی هوافضا دانشکده
1392 سال ورود
1394/10/30 تاریخ فارغ التحصیلی