دانش آموخته ی مقطع کارشناسی ارشد

9200984


9200984 شماره دانشجو
رضا نام
باقری نام خانوادگی
آقا جنسیت
کارشناسی ارشد مقطع
مهندسی عمران گرایش مدیریت منابع آب رشته تحصیلی
آب گروه آموزشی
مهندسی عمران دانشکده
1392 سال ورود
1394/11/27 تاریخ فارغ التحصیلی
پروژه