دانش آموخته ی مقطع کارشناسی ارشد

9200984


9200984 شماره دانشجو
رضا نام
باقری نام خانوادگی
آقا جنسیت
کارشناسی ارشد مقطع
مهندسی عمران - آب گرایش مدیریت منابع آب رشته تحصیلی
آب گروه آموزشی
مهندسی عمران دانشکده
1392 سال ورود
1394/11/27 تاریخ فارغ التحصیلی
پروژه