دانش آموخته ی مقطع کارشناسی ارشد

9200944


9200944 شماره دانشجو
افسانه نام
بابائی نام خانوادگی
خانم جنسیت
کارشناسی ارشد مقطع
مهندسی فناوری اطلاعات _ تجارت الکترونیکی رشته تحصیلی
فناوری اطلاعات گروه آموزشی
مهندسی صنایع دانشکده
1392 سال ورود
1394/6/30 تاریخ فارغ التحصیلی
پروژه