دانش آموخته ی مقطع کارشناسی ارشد

9200934


9200934 شماره دانشجو
امیرحسین نام
بابا نام خانوادگی
آقا جنسیت
کارشناسی ارشد مقطع
مهندسی صنایع - مهندسی صنایع رشته تحصیلی
صنایع گروه آموزشی
مهندسی صنایع دانشکده
1392 سال ورود
1394/6/25 تاریخ فارغ التحصیلی
پروژه