دانش آموخته ی مقطع کارشناسی ارشد

9200864


9200864 شماره دانشجو
محمد نام
آیت اللهی نام خانوادگی
آقا جنسیت
کارشناسی ارشد مقطع
مهندسی مکانیک-تبدیل انرژی رشته تحصیلی
حرارت و سیالات گروه آموزشی
مهندسی مکانیک دانشکده
1392 سال ورود
1395/11/25 تاریخ فارغ التحصیلی
پروژه