دانش آموخته ی مقطع کارشناسی ارشد

9200854


9200854 شماره دانشجو
هومن نام
آیت نام خانوادگی
آقا جنسیت
کارشناسی ارشد مقطع
مهندسی عمران - آب گرایش هیدرولیک رشته تحصیلی
آب گروه آموزشی
مهندسی عمران دانشکده
1392 سال ورود
1394/11/26 تاریخ فارغ التحصیلی
پروژه